1 Gebruikersvoorwaarden
1.1 “Beheerder”: de Cultuurscouts, namens de stichting SBAW, met statutaire zetel in Rotterdam.
1.2 “Gebruiker”: een organisatie, ongeacht haar rechtsvorm, die (a) zich bezighoudt met kunst en cultuur in de wijk, in Rotterdam; (b) is gevestigd in Rotterdam en/of haar activiteiten in Rotterdam ontplooit; en (c) beschikt over een door de Beheerder verstrekte toegangscode of een dergelijke toegangscode heeft aangevraagd.
1.3 “Culturelekaartrotterdam.nl”: het adres van een door Beheerder beheerde Culturelekaartrotterdam.nl, waarop Gebruikers informatie over zichzelf, hun (culturele) bedrijf / initiatief kunnen publiceren en waarop contact kunnen maken, onder meer door middel van een elektronisch berichtenprikbord (Ojajoh!).
De doelstelling van de Culturelekaartrotterdam.nl is: Cultuur in de wijk en gebieden van Rotterdam in kaart brengen en een onafhankelijk platform / verzamelpunt bieden waar je alles over kunst en cultuur in Rotterdamse wijken kunt vinden.
1.4 “Faciliteit”: de door Beheerder aan Gebruiker geboden faciliteit van publicatie van informatie via Culturelekaartrotterdam.nl.
1.5 Voorwaarden: deze algemene Gebruikersvoorwaarden.

2 Toepasselijkheid
2.1
De Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Gebruiker en Beheerder.
2.2
Door van de Culturelekaartrotterdam.nl gebruik te maken, aanvaardt Gebruiker deze Voorwaarden.

3 Gebruik van Culturelekaartrotterdam.nl
3.1 Gebruiker dient door Beheerder verstrekte toegangscode(s) tot de Culturelekaartrotterdam.nl strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De Gebruiker mag de Culturelekaartrotterdam.nl alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden via aanprijzing van eigen (culturele) activiteiten.
3.2 Als Gebruiker niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 1.2 of 3.1, dit ter beoordeling van Beheerder, mag Beheerder de toegang tot de Culturelekaartrotterdam.nl zonder voorafgaande berichtgeving aan Gebruiker beëindigen.
3.3 Door Gebruiker geplaatste informatie wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn.
3.4 Door plaatsing van de informatie door Gebruiker wordt aan Beheerder het recht verleend om de daarin opgenomen informatie voor Culturelekaartrotterdam.nl te gebruiken en te publiceren, te vertalen, te wijzigen om conformiteit met de Voorwaarden te bereiken, en eventueel te verwijderen.
Ook geeft de Gebruiker aan Beheerder toestemming om de informatie op de Culturelekaartrotterdam.nl te benutten voor andere media, gelieerd aan Beheerder. Hierbij moet gedacht worden aan nieuwsbrieven van de cultuurscouts en andere uitingen van de Beheerder.
3.5 Gebruiker staat er voor in dat hij met betrekking tot alle geplaatste informatie bevoegd is tot plaatsing en tot verlening van het in 3.4 bedoelde recht, en vrijwaart Beheerder van elke vordering van derden in dit verband.
3.6 Onverminderd het bepaalde in 3.4-5 geldt dat ten aanzien van de inhoud van Culturelekaartrotterdam.nl geen overnemingvrijheid bestaat; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden.
3.7 Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van:
- gebruik dat schadelijk is voor (de reputatie van) Beheerder, haar partners, bezoekers van Culturelekaartrotterdam.nl, of voor derden;
 - het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan bezoekers van Culturelekaartrotterdam.nl;
- het plaatsen van informatie die (a) kennelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus is of aldus kan worden opgevat; (b) expliciete of grafische beschrijvingen bevat van seksuele handelingen; (c) inbreuk maakt op de privacy van anderen;
- het verspreiden van informatie met schadelijke componenten, waaronder virussen.

4 Gegevensbeheer de Culturelekaartrotterdam.nl
4.1 Culturelekaartrotterdam.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.2 Culturelekaartrotterdam.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Beheerder staat niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van Culturelekaartrotterdam.nl.
5.2 Beheerder staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die door Gebruikers op Culturelekaartrotterdam.nl wordt gepubliceerd, noch voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar Culturelekaartrotterdam.nl.
5.3 Beheerder is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die direct dan wel indirect een gevolg is van (de onmogelijkheid van) het gebruik van Culturelekaartrotterdam.nl door of namens Gebruiker.
5.4 Beheerder is nooit partij bij de overeenkomsten die door middel van Culturelekaartrotterdam.nl tot stand komen en nimmer aansprakelijk voor uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.

6 Toepasselijk recht, geschillen
6.1 Op de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Beheerder is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen in verband met deze voorwaarden worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.

Contact informatie

Wil je meer weten over de Culturele Kaart?
Stuur je vraag naar info@culturelekaartrotterdam.nl
of bel naar 010 414 1700.

De Culturele Kaart Rotterdam is een product van:

Cultuurscouts

Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam

Postbus 22162
3003 DD Rotterdam

010 414 17 00
www.cultuurscouts.com
info@cultuurscouts.com

Om gebruik te kunnen maken van Google Maps moet javascript ingeschakeld zijn.